• Send us an email

    Thanks!

    Your email was successfully sent. Your enquiry will be dealt with as soon as possible.

    Required fields not completed correctly.

Algemene Wervingsvoorwaarden

  • Home
  • /Algemene Wervingsvoorwaarden

Algemene Wervingsvoorwaarden Talent Bridges

Artikel 1. Definities
Definities In deze Algemene Wervingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
(a) “TB”: Talent Bridges, gevestigd te Heemstede (KvK nummer 52837254).
(b) “Kandidaat”: ledere natuurlijke persoon die door TB wordt geworven en/of geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.
(c) “Opdrachtgever”: Degene voor wie TB zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.
(d) “Opdracht”: De overeenkomst tussen TB en de Opdrachtgever, waarbij TB zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en/of te selecteren.
(e) “Bruto jaarinkomen”: Het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband herleid tot een jaarsalaris incl. vakantiegeld aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten.
(f) “Introductie”: De mededeling in welke vorm dan ook van TB aan de Opdrachtgever dat een Kandidaat beschikbaar is voor de functie.
(g) “Uitnodiging”: Ieder rechtstreeks contact tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen TB en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien. Deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn voorts van toepassing op alle overeenkomsten die TB en de Opdrachtgever bij latere gelegenheden aangaan ten zij alsdan anders overeengekomen.
2.2. Deze voorwaarden hebben 12 oktober 2016 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door TB gebruikte Algemene Wervingsvoorwaarden komen te vervallen.
2.3. Afwijkingen van deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van TB schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten
3.1. Alle offertes en kostenopgaven van TB zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
3.2 Een Opdracht tussen TB en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat TB de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.
3.3 Een Opdracht tussen TB en Opdrachtgever wordt ook als gestart beschouwd indien de Opdrachtgever een door TB geïntroduceerde kandidaat uitnodigt.
3.4 Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze algemene wervingsvoorwaarden zijn exclusief btw tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4. Kosten en betalingswijze
4.1. De door de Opdrachtgever aan TB verschuldigde kosten van een wervingsprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste bruto jaarinkomen dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen.
4.2. Voor bestandsonderzoek (file search) en bestandsonderzoek met adverteren (advertised search) is Opdrachtgever de volgende vergoeding aan TB verschuldigd (completion fee): 25,0% van het bruto jaarinkomen van de Kandidaat.
4.3. De in het tweede lid van dit artikel 4 bedoelde vergoeding dient als volgt te worden voldaan:  Bij start van de Opdracht is Opdrachtgever voor de betreffende functie aan TB een fee verschuldigd van 5,0% van het verwachte bruto jaarinkomen.  Indien een Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever accepteert, is Opdrachtgever de completion fee verschuldigd, zoals omschreven in het tweede lid van dit artikel. De door de Opdrachtgever reeds in rekening gebrachte start fee wordt in de eindafrekening in mindering gebracht op de completion fee. Indien er geen start fee is berekend, dan is er sprake van een nocure-no-pay fee.

Artikel 5. Betaling
5.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van TB te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 5 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan TB de wettelijke handelsrente rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5.3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door TB niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.
5.4. Betalingen van de Opdrachtgever (of derden) strekken ten eerste in mindering op de in lid 3 van dit artikel 5 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ten tweede in mindering op de in lid 2 van dit artikel 5 bedoelde verschuldigde rente en ten slotte in mindering op de oudste openstaande vordering, ongeacht de aanwijzing die bij de betaling(en) is gegeven.

Artikel 6. Advertenties
TB kan haar kennis en expertise op het gebied van adverteren beschikbaar stellen aan de Opdrachtgever. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan een advertentie-opdracht annuleren, mits de advertentie nog niet door het medium is aanvaard en annulering door TB kan geschieden zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Brengt het medium wel kosten in rekening bij TB dan kan TB die onverkort op de Opdrachtgever verhalen.

Artikel 7. Overige verplichtingen Opdrachtgever
7.1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van TB op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door TB geïntroduceerde Kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.
7.2. Indien de Opdrachtgever een door TB geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de Kandidaat door TB alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.
7.3. Indien een omstandigheid als in artikel 7.1 en/of 7.2 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het eerste bruto jaarinkomen in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de Kandidaat. De verwachte jaaromzet is gelijk aan het Bruto jaarinkomen als omschreven in artikel 1 (e).
7.4. Indien een omstandigheid als in artikel 7.1 en/of 7.2 zich voordoet, is de Opdrachtgever gehouden TB hieromtrent binnen 14 dagen na het aangaan van een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie te informeren inclusief opgaaf van het eerste bruto jaarinkomen, zoals vermeld in artikel 1. Blijft die opgave uit, dan kan TB ten laste van de Opdrachtgever aanspraak maken op een bedrag gelijk aan de kosten zoals bepaald in artikel 4 welk bedrag in dat geval als boete in de zin van artikel 6:91 BW heeft te gelden.

Artikel 8. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst
8.1 Indien de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat geldig binnen de proeftijd wordt beëindigd door de Opdrachtgever of Kandidaat, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal TB zonder extra kosten te berekenen – met uitzondering van aanvullende advertentiekosten welke kosten vooruit ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd – alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits: (a) de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, TB hiervan schriftelijk op de hoogte stelt; (b) de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever; (c) de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd; (d) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname; (e) de Opdrachtgever alle door TB gefactureerde bedragen betaald heeft; (f) de voorwaarden als in deze Algemene Wervingsvoorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.
8.2. Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd, zoals opgenomen in artikel 8.1, een arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever ter compensatie van de inspanningen om een vervanger te vinden gehouden zijn tot betaling van TB van de volledige kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
TB spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door TB geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. TB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart TB tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

Artikel 10. Ethische Gedragscode
10.1. Kandidaten worden alleen voorgesteld aan de Opdrachtgever nadat een (telefonisch) interview is afgenomen en zij zijn geïnformeerd over de betreffende vacature.
10.2. TB zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
11.1. Op deze Algemene Wervingsvoorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Wervingsvoorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te Amsterdam.